Disclaimer - Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beÔnvloeden.

Wijzigingen

Degroplant behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Degroplant en haar activiteiten. Alhoewel Degroplant zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Degroplant niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Degroplant een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Niets in deze website mag beschouwd worden als een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.

Virussen en computermisdrijven

Degroplant onderneemt al het mogelijke om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Degroplant heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Degroplant instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen Degroplant en de exploitanten van deze sites.

Indien u een hyperlink vanaf uw eigen website naar deze website wil creŽren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Afstand van aansprakelijkheid

De informatie die de website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Degroplant in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van - doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Degroplant of ťťn van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Degroplant of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciŽle doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van Degroplant

Bescherming van de privacy

Bekijk de sectie 'Privacy' op de Degroplant website.

Anti-spamming politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Degroplant laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatie of publicitaire mails aan zijn gebruikers.

Gebruik van dienst

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiŽnt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Degroplant of derden, geen gebruik te maken om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden, de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen en geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Degroplant behoudt zich het recht voor bij de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgisch of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Gent hebben de bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Klachten

Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de website van Degroplant kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar Degroplant, Ardooisesteenweg 359 te 8800  Roeselare of per e-mail naar info@degroplant.be